حسرت همدانی

گر طالع فرخنده ام بارِ دگر یاری کند یار آید و بارِ دگر با من وفاداری کند