سعدی

نه در این عالمِ دنیا که در آن عالمِ عقبی همچنان بر سر آنم که وفادارِ تو باشم

حسرت همدانی

گر طالع فرخنده ام بارِ دگر یاری کند یار آید و بارِ دگر با من وفاداری کند