سعدی

گر رَوَد نامِ من اندر دهنت باکی نیست پادشاهان به غلط یادِ گدا نیز کنند