رهی معیری

افتاده باش لیک نه چندان که همچو خاک پامال هر نبهره شوی از فروتنی