رهی معیری

ای دل به سردمهری دوران صبور باش کز پی رسد بهار چو پاییز بگذرد