رهی معیری

نه من پرستش روی نکو نمایم و بس کسی که روی نکو را نمی پرستد کیست؟