سعدی

دیدار می نمایی و پر هیز میکنی ! بازارِ خویش و آتش ما تیز میکنی