بیدل دهلوی

از صدف ریزد گهر وز پسته مغز آید برون چون شود گرم تکلم لعل خندان شما