سعدی

من چه در پایِ تو ریزم که پسندِ تو بود جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست