سعدی

پندم مده ای دوست که دیوانه‌ ی سرمست هرگز به سخن عاقل و هشیار نباشد

سعدی

به ظاهر پند مردم می نیوشم نهانم عشق می‌گوید که مینوش