سعدی

خوب رویانِ جفا پیشه وفا نیز کنند به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند