سید مهدی موسوی

من را به چاهِ دردِ خود انداخت و گذشت هر کس که گفت با منِ خسته برادر است

سعدی

بر می نیاید از دلِ تنگم نفس تمام چون نالهِ کسی که به چاهی فرو بود