حسرت همدانی

در حیرتم آن کس که تو را چاک گریبان دیده ست چرا جامه ی جان را ندریده