حسرت همدانی

در حیرتم آن کس که تو را چاک گریبان دیده ست چرا جامه ی جان را ندریده

سعدی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اوّل به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟