رودکی

شاد زی با سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد