جلیل صفربیگی

موهات چلیپایی و ابرو کوفی خطِ لبِ تو چقدر نستعلیق است