بیدل دهلوی

قُمری یک سرو باش و عندلیب یک چمن می‌شوی پروانه گرد شمع هر محفل چرا؟