هاتف اصفهانی

چه شود به چهره‌ ی زرد من نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه درد من ، به یکی نظاره دوا کنی