بیدل دهلوی

از برگ و ساز غافله ی بیخودان مپرس بی ناله می‌رود جرس کاروان ما

حسرت همدانی

روانم از پی محمل روان شد چو آن محمل نشین با کاروان رفت