حسرت همدانی

مکن کاکل پریشان و مگردان مرا خاطر پریشان از غمِ عشق