رهی معیری

نه من پرستش روی نکو نمایم و بس کسی که روی نکو را نمی پرستد کیست؟

هاتف اصفهانی

ناصح ز روی او مکن منعم که نتواند کسی آن روی زیبا بیند و زان روی زیبا بگذرد