رهی معیری

من از آن کشم ندامت ، که تو را نیازمودم تو چرا ز من گریزی ، که وفایم آزمودی؟