حسرت همدانی

به خداییِ خدا با همه حُسنی که تو را هست می‌توان گفتن اگر کفر نباشد که خدایی