سعدی

گفتی زِ خاک بیشترند اهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

سعدی

گفتم که عشق را به صبوری دوا کنم هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است