هاتف اصفهانی

بی مه روی ِ تو ای کوکب تابنده مرا روز روشن شب تاری است که گفتن نتوان