سعدی

پیش رندانِ خرابات نیرزد به جویی تخت جمشیدِ جم و سلطنت کیخسرو