بیدل دهلوی

دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی چون سایه زیر پای تو سر می‌کشیم ما