بیدل دهلوی

نجات می‌طلبی خامشی گزین بیدل که در طریق سلامت خموشی استاد است

رهی معیری

منزلت خواهی مکان در کنج تنهایی گزین گنج گوهر بین که در ویرانه ها مسکن کند