سعدی

نه خلاف ِ عهد کردم که حدیثِ جز تو گفتم همه بر سرِ زبانند و تو در میانِ جانی

سعدی

ندانمت که چه گویم تو هر دو چشم منی که بی وجودِ شریفت جهان نمی‌بینم