بیدل دهلوی

ندارد حال ما اندیشه ی مستقبل دیگر که گم کردیم در آغوشِ دی امروز و فردا را