سید مهدی موسوی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است از دشمنان گلوله ، از دست دوست خنجر

سعدی

صبر بسیار بباید پدرِ پیرِ فلک را تا دگر مادر گیتی ، چو تو فرزند بزاید