سعدی

من همان روز دل و صبر به یغما دادم که مقید شدم آن دلبر یغمایی را