سعدی

می‌روم بی دل و بی یار و یقین می‌دانم که منِ بی دلِ بی یار نه مرد ِ سفرم