بیدل دهلوی

اشک یک لحظه به مژگان بار است فرصت عمر همین مقدار است

بیدل دهلوی

نبود به غیر نامِ تو ورد زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهانِ ما